شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

فروشگاه

جهت عضویت و خرید طرح دندانپزشکی بنیان سلامت طرح مناسب خود را انتخاب و خرید فرمایید.

بنیان سلامت ویژه 1 نفر (طرح 1)

3،000،000 ريال

شامل يک کارت
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 60،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال

بنیان سلامت ویژه 1 نفر (طرح 2)

4،000،000 ريال

شامل يک کارت
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 80،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال

بنیان سلامت ویژه 1 نفر (طرح 3)

5،000،000 ريال

شامل يک کارت
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 100،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال

ویژه یک واحد خانواده (طرح 1)

6،000،000 ريال

شامل يک دفترچه
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 60،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال
قابل استفاده برای عضو و هریک از
اعضای خانواده تا سقف تعیین شده

ویژه یک واحد خانواده (طرح 2)

8،000،000 ريال

شامل يک دفترچه
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 80،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال
قابل استفاده برای عضو و هریک از
اعضای خانواده تا سقف تعیین شده

ویژه یک واحد خانواده (طرح 3)

10،000،000 ريال

شامل يک دفترچه
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات : 100،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال
قابل استفاده برای عضو و هریک از
اعضای خانواده تا سقف تعیین شده

طرح vip خانواده

12،000،000 ريال

شامل يک دفترچه
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 200،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال
قابل استفاده برای عضو و هریک از
اعضای خانواده تا سقف تعیین شده

شبکه های اجتماعی