شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

تعرفه دندانپزشکی استان تهران و البرز در سال 1399

تعرفه خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه بنیان سلامت پاسارگاد مربوط به استان‌های تهران و البرز


اعضا محترم شرکت بنیان سلامت جهت هرگونه درخواست تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، می بایست از طریق اپلیکیشن بنیان سلامت (دندونت) اقدام نمایند. جهت دانلود و ورود به اپلیکیشن تعیین وقت بر روی لینک زیر کلیک نمایید و یا میتوانید اپلیکیشن بنیان سلامت را از کافه بازار دانلود و نصب نمایید:

چنانچه امکان استفاده از اپلیکیشن برای عضو مقدور نمی باشد برای مشاوره و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، با شماره تلفنهای مرکز پشتیبانی به شرح زیر تماس بگیرید:
تلفن پشتیبانی در ساعات اداری: 43316-021
تلفن 24 ساعته پشتیبانی برای استان تهران و البرز: 88473001-021 و 8767757-0905

ردیف بخش معاینه و تشخیص سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
101 ویزیت و طرح درمان 360,000 36,000 72,000 108,000 180,000 520,000 52,000 104,000 156,000 260,000
102 رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ 400,000 40,000 80,000 120,000 200,000 400,000 40,000 80,000 120,000 200,000
ردیف بخش جراحی فک و صورت سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
201 کشیدن دندان قدامی 1,400,000 140,000 280,000 420,000 700,000 2,100,000 210,000 420,000 630,000 1,050,000
202 کشیدن دندان خلفی 1,660,000 166,000 332,000 498,000 830,000 2,400,000 240,000 480,000 720,000 1,200,000
203 کشیدن دندان عقل معمولی 2,100,000 210,000 420,000 630,000 1,050,000 3,000,000 300,000 600,000 900,000 1,500,000
204 جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم 3,700,000 370,000 740,000 1,110,000 1,850,000 4,800,000 480,000 960,000 1,440,000 2,400,000
205 جراحی دندانو یا ریشه نهفته در نسج سخت 5,900,000 590,000 1,180,000 1,770,000 2,950,000 7,200,000 720,000 1,440,000 2,160,000 3,600,000
206 آلوئولوپلاسی نیم فک 3,200,000 320,000 640,000 960,000 1,600,000 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000
207 عمیق کردن وستیبول نیم فک 5,300,000 530,000 1,060,000 1,590,000 2,650,000 6,625,000 662,500 1,325,000 1,987,500 3,312,500
208 فرنکتومی 3,000,000 300,000 600,000 900,000 1,500,000 4,720,000 472,000 944,000 1,416,000 2,360,000
209 تومورهای کوچک و یا کیست های داخل استخوانی 6,240,000 624,000 1,248,000 1,872,000 3,120,000 7,080,000 708,000 1,416,000 2,124,000 3,540,000
210 بازکردن آبسه داخل دهان 1,060,000 106,000 212,000 318,000 530,000 1,400,000 140,000 280,000 420,000 700,000
211 درمان درای ساکت هر جلسه 530,000 53,000 106,000 159,000 265,000 530,000 53,000 106,000 159,000 265,000
212 بخیه 576,000 57,600 115,200 172,800 288,000 576,000 57,600 115,200 172,800 288,000
213 اکسپوز کردن دندان 4,600,000 460,000 920,000 1,380,000 2,300,000 5,750,000 575,000 1,150,000 1,725,000 2,875,000
214 آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 6,040,000 604,000 1,208,000 1,812,000 3,020,000
215 بیوپسی از نسج نرم 3,500,000 350,000 700,000 1,050,000 1,750,000 4,200,000 420,000 840,000 1,260,000 2,100,000
216 بیوپسی از نسج سخت 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000 7,080,000 708,000 1,416,000 2,124,000 3,540,000
ردیف بخش ترمیمی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
301 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 3,000,000 300,000 600,000 900,000 1,500,000 3,600,000 360,000 720,000 1,080,000 1,800,000
302 ترمیم آمالگام دو سطحی 3,650,000 365,000 730,000 1,095,000 1,825,000 3,840,000 384,000 768,000 1,152,000 1,920,000
303 ترمیم آمالگام سه سطحی 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 4,560,000 456,000 912,000 1,368,000 2,280,000
304 ترمیم کامپوزیتیک سطحی یا کلاس پنج 3,500,000 350,000 700,000 1,050,000 1,750,000 4,200,000 420,000 840,000 1,260,000 2,100,000
305 ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 4,800,000 480,000 960,000 1,440,000 2,400,000
306 ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 4,400,000 440,000 880,000 1,320,000 2,200,000 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000
307 بیلداپ تاج آمالگام 4,600,000 460,000 920,000 1,380,000 2,300,000 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000
308 بیلداپ تاج کامپوزیت 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000
309 پین داخل عاج و کانال هر عدد 680,000 68,000 136,000 204,000 340,000 680,000 68,000 136,000 204,000 340,000
311 اسپیلینت کامپوزیت هردندان 1,350,000 135,000 270,000 405,000 675,000 1,680,000 168,000 336,000 504,000 840,000
ردیف بخش اطفال هزینه لابراتوار برعهده بیمار سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
401 پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 1,200,000 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000
402 پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه 1,200,000 7,000,000 700,000 1,400,000 2,100,000 3,500,000 8,750,000 875,000 1,750,000 2,625,000 4,375,000
403 پلاک فضا نگهدارنده متحرک هر فک 1,200,000 3,600,000 360,000 720,000 1,080,000 1,800,000 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000
404 روکش استیل ضد زنگ (s.s.c) 1,000,000 4,780,000 478,000 956,000 1,434,000 2,390,000 6,200,000 620,000 1,240,000 1,860,000 3,100,000
405 کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی) 1,100,000 110,000 220,000 330,000 550,000 1,450,000 145,000 290,000 435,000 725,000
406 کشیدن دندانخلفی (شیری/دائمی) 1,260,000 126,000 252,000 378,000 630,000 1,650,000 165,000 330,000 495,000 825,000
407 پالپوتومی دندان شیری 1,700,000 170,000 340,000 510,000 850,000 2,250,000 225,000 450,000 675,000 1,125,000
408 فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک 1,300,000 130,000 260,000 390,000 650,000 1,720,000 172,000 344,000 516,000 860,000
409 فیشور سیلنت هر دندان 1,800,000 180,000 360,000 540,000 900,000 2,350,000 235,000 470,000 705,000 1,175,000
410 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 3,240,000 324,000 648,000 972,000 1,620,000 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000
411 ترمیم آمالگام دو سطحی 3,330,000 333,000 666,000 999,000 1,665,000 4,330,000 433,000 866,000 1,299,000 2,165,000
412 ترمیم آمالگام سه سطحی 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000
413 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 3,600,000 360,000 720,000 1,080,000 1,800,000 4,400,000 440,000 880,000 1,320,000 2,200,000
414 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 5,200,000 520,000 1,040,000 1,560,000 2,600,000
415 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000
416 استریپ هر دندان 760,000 76,000 152,000 228,000 380,000 990,000 99,000 198,000 297,000 495,000
417 پالپکتومی دندان قدامی 2,200,000 220,000 440,000 660,000 1,100,000 3,100,000 310,000 620,000 930,000 1,550,000
418 پالپکتومی دندان خلفی 3,000,000 300,000 600,000 900,000 1,500,000 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000

ردیف بخش درمان ریشه (اندو) سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
601 پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی ) 1,600,000 160,000 320,000 480,000 800,000 2,080,000 208,000 416,000 624,000 1,040,000
602 درمان ریشه یک کانال 3,900,000 390,000 780,000 1,170,000 1,950,000 4,680,000 468,000 936,000 1,404,000 2,340,000
603 درمان ریشه دو کانال 5,800,000 580,000 1,160,000 1,740,000 2,900,000 7,020,000 702,000 1,404,000 2,106,000 3,510,000
604 درمان ریشه سه کانال 8,300,000 830,000 1,660,000 2,490,000 4,150,000 9,360,000 936,000 1,872,000 2,808,000 4,680,000
605 درمان ریشه چهار کانال 9,400,000 940,000 1,880,000 2,820,000 4,700,000 11,000,000 1,100,000 2,200,000 3,300,000 5,500,000
606 درمان ریشه یک کاناله دندان 7 3,840,000 384,000 768,000 1,152,000 1,920,000 4,800,000 480,000 960,000 1,440,000 2,400,000
607 درمان ریشه دو کاناله دندان 7 5,700,000 570,000 1,140,000 1,710,000 2,850,000 7,100,000 710,000 1,420,000 2,130,000 3,550,000
608 درمان ریشه سه کاناله دندان 7 8,260,000 826,000 1,652,000 2,478,000 4,130,000 10,300,000 1,030,000 2,060,000 3,090,000 5,150,000
609 درمان ریشه چهارکاناله دندان 7 9,360,000 936,000 1,872,000 2,808,000 4,680,000 11,700,000 1,170,000 2,340,000 3,510,000 5,850,000
610 درمان ریشه یک کاناله دندان 8 4,180,000 418,000 836,000 1,254,000 2,090,000 5,220,000 522,000 1,044,000 1,566,000 2,610,000
611 درمان ریشه دو کاناله دندان 8 6,240,000 624,000 1,248,000 1,872,000 3,120,000 7,800,000 780,000 1,560,000 2,340,000 3,900,000
612 درمان ریشه سه کاناله دندان 8 8,920,000 892,000 1,784,000 2,676,000 4,460,000 11,150,000 1,115,000 2,230,000 3,345,000 5,575,000
613 درمان ریشه چهارکاناله دندان 8 10,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 12,700,000 1,270,000 2,540,000 3,810,000 6,350,000
614 درمان مجدد یک کانال 4,260,000 426,000 852,000 1,278,000 2,130,000 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000
615 درمان مجدد دو کانال 6,400,000 640,000 1,280,000 1,920,000 3,200,000 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,750,000
616 درمان مجدد سه کانال 9,000,000 900,000 1,800,000 2,700,000 4,500,000 11,000,000 1,100,000 2,200,000 3,300,000 5,500,000
617 درمان مجدد چهار کانال 10,500,000 1,050,000 2,100,000 3,150,000 5,250,000 12,480,000 1,248,000 2,496,000 3,744,000 6,240,000
618 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 4,600,000 460,000 920,000 1,380,000 2,300,000 6,800,000 680,000 1,360,000 2,040,000 3,400,000
619 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 7,000,000 700,000 1,400,000 2,100,000 3,500,000 10,400,000 1,040,000 2,080,000 3,120,000 5,200,000
620 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 9,500,000 950,000 1,900,000 2,850,000 4,750,000 10,500,000 1,050,000 2,100,000 3,150,000 5,250,000
621 درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 7 11,400,000 1,140,000 2,280,000 3,420,000 5,700,000 17,000,000 1,700,000 3,400,000 5,100,000 8,500,000
622 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 4,800,000 480,000 960,000 1,440,000 2,400,000 7,340,000 734,000 1,468,000 2,202,000 3,670,000
623 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 7,700,000 770,000 1,540,000 2,310,000 3,850,000 11,560,000 1,156,000 2,312,000 3,468,000 5,780,000
624 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 9,700,000 970,000 1,940,000 2,910,000 4,850,000 14,520,000 1,452,000 2,904,000 4,356,000 7,260,000
625 درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 8 11,500,000 1,150,000 2,300,000 3,450,000 5,750,000 17,180,000 1,718,000 3,436,000 5,154,000 8,590,000
626 رزکسیون و رتروگرید یک ر یشه 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,750,000
627 رزکسیون و رتروگرید دو ریشه 7,700,000 770,000 1,540,000 2,310,000 3,850,000 9,570,000 957,000 1,914,000 2,871,000 4,785,000
628 رزکسیون رتروگرید دندان سه ریشه 8,300,000 830,000 1,660,000 2,490,000 4,150,000 10,400,000 1,040,000 2,080,000 3,120,000 5,200,000
629 اپکسوژنزیس هر دندان 3,500,000 350,000 700,000 1,050,000 1,750,000 3,500,000 350,000 700,000 1,050,000 1,750,000
630 اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000 8,160,000 816,000 1,632,000 2,448,000 4,080,000
631 درمان پرفوراسیون با MTA 3,000,000 300,000 600,000 900,000 1,500,000 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000
ردیف بخش پروتز هزینه لابراتوار برعهده بیمار سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
701 دست دندان مصنوعی دو فک 4,500,000 48,600,000 4,860,000 9,720,000 14,580,000 24,300,000 65,100,000 6,510,000 13,020,000 19,530,000 32,550,000
702 نیم دست دندان مصنوعی یک فک 3,500,000 26,000,000 2,600,000 5,200,000 7,800,000 13,000,000 32,700,000 3,270,000 6,540,000 9,810,000 16,350,000
703 پلاک کروم کبالت هر فک 2,500,000 30,000,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 15,000,000 38,000,000 3,800,000 7,600,000 11,400,000 19,000,000
704 پارسیل آکریلی تا 5 دندان 1,100,000 8,450,000 845,000 1,690,000 2,535,000 4,225,000 11,000,000 1,100,000 2,200,000 3,300,000 5,500,000
705 به اذا هر دندان اضافه 380,000 1,080,000 108,000 216,000 324,000 540,000 1,640,000 164,000 328,000 492,000 820,000
706 پست ریختگی 600,000 4,780,000 478,000 956,000 1,434,000 2,390,000 6,200,000 620,000 1,240,000 1,860,000 3,100,000
707 تعمیر پروتز شکسته هر فک 750,000 3,000,000 300,000 600,000 900,000 1,500,000 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000
708 ریلاین هر فک 1,100,000 4,600,000 460,000 920,000 1,380,000 2,300,000 6,800,000 680,000 1,360,000 2,040,000 3,400,000
709 ریبیس هر فک 1,500,000 6,200,000 620,000 1,240,000 1,860,000 3,100,000 9,400,000 940,000 1,880,000 2,820,000 4,700,000
710 پروتز ثابت هرواحد (PFM)(دندان پایه) 1,300,000 9,450,000 945,000 1,890,000 2,835,000 4,725,000 12,300,000 1,230,000 2,460,000 3,690,000 6,150,000
711 نایت گارد 800,000 5,880,000 588,000 1,176,000 1,764,000 2,940,000 5,880,000 588,000 1,176,000 1,764,000 2,940,000
712 روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 2,700,000 15,000,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000 18,750,000 1,875,000 3,750,000 5,625,000 9,375,000
713 فایبرپست +ترمیم 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,750,000
714 پروتز آکریلی تا 2 دندان 5,560,000 556,000 1,112,000 1,668,000 2,780,000 8,330,000 833,000 1,666,000 2,499,000 4,165,000
715 پروتز ثابت (PFM)(Pontic) هر واحد 8,800,000 880,000 1,760,000 2,640,000 4,400,000 11,000,000 1,100,000 2,200,000 3,300,000 5,500,000
716 خارج کرن روکش قدیمی 680,000 68,000 136,000 204,000 340,000 680,000 68,000 136,000 204,000 340,000
717 چسباندن روکش های قدیمی 640,000 64,000 128,000 192,000 320,000 640,000 64,000 128,000 192,000 320,000
718 خارج کردن بریج قدیمی 1,100,000 110,000 220,000 330,000 550,000 1,100,000 110,000 220,000 330,000 550,000
719 چسباندن بریج قدیمی 940,000 94,000 188,000 282,000 470,000 940,000 94,000 188,000 282,000 470,000
720 خارج کردن پین با پست 1,200,000 120,000 240,000 360,000 600,000 1,200,000 120,000 240,000 360,000 600,000
721 روکش ثابت (Pontic) تمام پرسلن و یا زیر کونیوم 11,500,000 1,150,000 2,300,000 3,450,000 5,750,000 14,000,000 1,400,000 2,800,000 4,200,000 7,000,000
ردیف بخش پریو( بیماری های لثه) سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
501 جرمگیری کامل هرفک (بزرگسال) 1,500,000 150,000 300,000 450,000 750,000 2,200,000 220,000 440,000 660,000 1,100,000
502 جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) 3,000,000 300,000 600,000 900,000 1,500,000 3,650,000 365,000 730,000 1,095,000 1,825,000
503 بروساژهر فک 250,000 25,000 50,000 75,000 125,000 250,000 25,000 50,000 75,000 125,000
504 فلپ نیم فک 5,500,000 550,000 1,100,000 1,650,000 2,750,000 6,850,000 685,000 1,370,000 2,055,000 3,425,000
505 فلپ 1/6 دهان 4,700,000 470,000 940,000 1,410,000 2,350,000 5,850,000 585,000 1,170,000 1,755,000 2,925,000
506 پیوند لثه یک دندان 6,600,000 660,000 1,320,000 1,980,000 3,300,000 8,000,000 800,000 1,600,000 2,400,000 4,000,000
507 افزایش طول تاج همراه با فلپ 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000
508 دیستال وج 2,900,000 290,000 580,000 870,000 1,450,000 3,700,000 370,000 740,000 1,110,000 1,850,000
509 همی سکشن و قطع ریشه 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000

پوشش ایمپلنت، ارتودنسی و زیبایی جز پوشش های بیمه ای در صنعت بیمه تلقی نمی گردد و یچ یک از شرکت های بیمه ای در خصوص ایمپلنت دندان جهت مواردی که از قبل شروع بیمه نامه بیمه شده دارای دندان تخلیه شده در فک باشد پوشش بیمه ای ارائه نمی نمایند بنابراین شرکت بنیان سلامت پاسارگاد به جهت ارائه خدمات مطلوبتر به اعضا خود اینگونه خدمات را به صورت مازاد بر تعهدات مربوطه به شرح زیر ارائه می گردد.

تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف نوع محصول ایمپلنت قیمت تعرفه آزاد هر واحد مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک کشور سازنده
1 ITI Implant 70,000,000 55,000,000 15,000,000 سوئیس
2 Megagen Implant 53,500,000 38,500,000 15,000,000 آلمان/کره
3 Implantum Implant 53,500,000 38,500,000 15,000,000 کره
4 DIO Implant 53,500,000 38,500,000 15,000,000 کره
5 Dentis Implant 48,500,000 33,500,000 15,000,000 بلژیک/کره
6 CIS Implant 48,500,000 33,500,000 15,000,000 کره-آلمان
7 CMI Implant 48,500,000 33,500,000 15,000,000 کره

تبصره 1: مبالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بدون در نظر گرفتن جراحی های خاص از قبیل جراحی سینوس لیفت، پیوند لثه و پودر استخوان (پیوند استخوان) قبل از ایمپلنت می باشد. بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.
تبصره 2: مبالغ پرداختی بیمار، صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد.


تعرفه خدمات ارتودنسی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف شرح خدمات ارتودنسی قیمت تعرفه آزاد ارتودنسی مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک
1 ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان 40,000,000 26,000,000 14,000,000
2 ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده ) 60,000,000 42,000,000 18,000,000
3 ارتودنسی ثابت دو فک(بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده) 120,000,000 90,000,000 30,000,000
تعرفه خدمات زیبایی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف شرح خدمات زیبایی مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد
1 کامپوزیت لامینت ونیر 5,000,000
2 بیلیچینگ دو فک 7,500,000
3 کاشت نگین ساده 2,000,000
4 لمینت سرامیکی 12,500,000
شبکه های اجتماعی