شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

برگزاری اولین همایش دندانپزشکان

متن کامل خبر

12/13/2020 20:26:00

در این همایش که به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی بنیان سلامت و با حضور حدود 50 نفر از دندانپزشکان متخصص و عمومی و مدیران درمانگاههای طرف قرارداد از تهران و سایر استانها تشکیل شد. جناب آقای دکتر مجتبی صفار هرندی – مدیرعامل شرکت تعاونی ضمن عرض خیر مقدم به حضار در همایش و با تشکر از همکاری دندانپزشکان مختصری از اهداف گردهمایی مذکور را بیان نمودند سپس جناب آقای مهندس علی سلطانی ریاست هیأت مدیره شرکت تعاونی ضمن ارائه توضیحات مبسوط در مورد اهداف تأسیس شرکت تعاونی، محصولات، نحوه ارائه خدمات به اعضاء و برنامه های آتی و ارائه راهکارهای عملی جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی در تعاملی صمیمانه به پرسشهای حضار پاسخ فرمودند و دندانپزشکان حاضر نیز در فضایی سرشار از همدلی و صمیمیت به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

 show
برگزاری اولین همایش سالانه دندانپزشکان طرف قرارداد شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد


 show
برگزاری اولین همایش سالانه دندانپزشکان طرف قرارداد شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد


 show
برگزاری اولین همایش سالانه دندانپزشکان طرف قرارداد شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد


 show
برگزاری اولین همایش سالانه دندانپزشکان طرف قرارداد شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد

 
 
شبکه های اجتماعی