شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

فروشگاه

جهت عضویت و خرید طرح دندانپزشکی بنیان سلامت طرح مناسب خود را انتخاب و خرید فرمایید.

بنیان سلامت ویژه 1 نفر (طرح 1)

4،000،000 ريال

شامل يک کارت
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 50،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال

بنیان سلامت ویژه 1 نفر (طرح 2)

6،000،000 ريال

شامل يک کارت
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 100،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال

بنیان سلامت ویژه 1 نفر (طرح 3)

8،000،000 ريال

شامل يک کارت
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 150،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال

طرح واحد خانواده

12،000،000 ريال

شامل يک دفترچه
%50 تخفيف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات: 200،000،000 ریال
مدت اعتبار: يک سال
قابل استفاده برای عضو و هریک از
اعضای خانواده تا سقف تعیین شده

شبکه های اجتماعی