شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

درباره ما

شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد شرکت خدماتی با موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره 686-22/08/90 و همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.این شرکت با توجه به نیاز مبرم جامعه ایرانی با طراحی و عرضه خدمات پوشش دندانپزشکی گروهی و انفرادی و با همکاری با شرکت های بیمه گر ایرانی اقدام به ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی برای آحاد جامعه را نموده و از این طریق در کاهش خدمات دندانپزشکی که بسیار گران می باشد قدم شایسته ای را برداشته است.

شرکت بنیان سلامت پاسارگاد شرکت "بیمه" نیست. این شرکت موظف است براساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکت های بیمه گر ایرانی واگذار نماید. اعضای بنیان سلامت در این موارد تحت پوشش بیمه گر قراردارند. اعضای بنیان سلامت در زمان عقد قرارداد عضویت، به بنیان سلامت برای دریافت پوشش بیمه نیابت می دهند. از این طریق کلیه اعضای مربوطه هم به پوشش بیمه ای موردنیاز خود دسترسی می یابند و هم در طول دوره عضویت خود از خدمات گسترده در بخش های خدمات پاسخگویی 24 ساعته، مشاوره و تعیین وقت از مراکز طرف قرارداد از طریق واحد CRM شرکت برخوردار میگردند.

شایان ذکر است کلیه اعضا به غیر از خدمات دریافتی دندانپزشکی می توانند از خدمات باشگاه مشتریان شرکت در بخش خدمات تخفیف‌دار بیمه ای، درمانی، زیبایی، گردشگری، پرستاری در منزل، حقوقی و ... نیز به صورت رایگان بهره‌مند گردند.

آشنایی با مدیران و کارشناسان

آقای دکتر علی سلطانی
رئیس هیئت مدیره
آقای عباس نادیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای مهرداد قنادی
قائم مقام مدیر عامل
آقای امیر فاطمی
مدیر مالی و اداری
آقای عادل محمود آبادی
مشاور مدیرعامل در امور مالی
خانم مریم کاظمی
منشی و رئیس دفتر
آقای رضا بازدید
کارشناس تعیین وقت و مدیر پشتیبان
آقای محمد رحیمی
مسئول امور فنی و مشترکین
آقای شایان پارسامهر
کارشناس تعیین وقت و مدیر پشتیبان
خانم نرگس شریف سجادی
کارشناس امور قراردادها و مدیر IT
خانم الهام افشار
کارشناس واحد صدور
آقای پوریا سجادی
کارشناس تبلیغات و روابط عمومی
خانم اکرم علیپور
کارشناس صدور قراردادها با مشتریان حقوقی
خانم مینو شاهنواز
کارشناس صدور قرارداد با دندانپزشکان
آقای کیوان سلطانی
مسئول واحد فروش و بازاریابی
آقای آرا رستملو
کارشناس ارزیابی در مراکز طرف قرارداد
خانم آزاده تقی نیا
کارشناس صدور قرارداد با دندانپزشکان
آقای پژمان کریم منش
کارشناس ارزیابی در مراکز طرف قرارداد
خانم الهام بختیاری
کارشناس خسارت
خانم حمیده نجفی
کارشناس خسارت
خانم سارا سلطانی
کارشناس خسارت
آقای معین کریمی
کارشناس خسارت

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 101)
آدرس ایمیل: a.soltani@bonyansalamat.com

آقای دکتر علی سلطانی
رئیس هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 101)
آدرس ایمیل: a.nadimi@bonyansalamat.com

آقای عباس نادیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 113)
آدرس ایمیل: m.ghanadi@bonyansalamat.com

آقای مهرداد قنادی
قائم مقام مدیرعامل

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 221)
آدرس ایمیل: a.fatemi@bonyansalamat.com

آقای امیر فاطمی
مدیر مالی و اداری

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 221)
آدرس ایمیل: a.mahmoudabadi@bonyansalamat.com

آقای عادل محمود آبادی
مشاور مدیرعامل در امور مالی

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 369)
آدرس ایمیل: m.kazemi@bonyansalamat.com

خانم مریم کاظمی
منشی و رئیس دفتر مدیر عامل

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 119)
شماره موبایل: 09016139696
آدرس ایمیل: r.bazdid@bonyansalamat.com

آقای رضا بازدید
کارشناس تعیین وقت و مدیر پشتیبان

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 136)
شماره موبایل: 09010000128
آدرس ایمیل: a.rahimi@bonyansalamat.com

آقای محمد رحیمی
کارشناس تعیین وقت و مدیر پشتیبان

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 135)
شماره موبایل: 09058767757
آدرس ایمیل: sh.parsa@bonyansalamat.com

آقای شایان پارسامهر
کارشناس تعیین وقت و مدیر پشتیبان

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 124)
آدرس ایمیل: n.sajjadi@ bonyansalamat.com

خانم سیده نرگس شریف سجادی
کارشناس امورقراردادها و مدیر IT

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 133)
آدرس ایمیل: e.afshar@bonyansalamat.com

خانم الهام افشار
کارشناس واحد صدور

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 115)
آدرس ایمیل: p.sajjadi@bonyansalamat.com

آقای پوریا سجادی
کارشناس تبلیغات و روابط عمومی

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 124)
آدرس ایمیل: a.alipour@bonyansalamat.com

خانم اکرم علیپور
کارشناس صدور قراردادها با مشتریان حقوقی

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 134)
آدرس ایمیل: m.shahnavaz@bonyansalamat.com

خانم مینو شاهنواز
کارشناس امورقرارداد با دندانپزشکان

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 114)
آدرس ایمیل: k.soltani@bonyansalamat.com

آقای کیوان سلطانی
مسئول واحد فروش و بازاریابی

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 119)
آدرس ایمیل: a.rostamlou@bonyansalamat.com

آقای آرا رستملو
کارشناس ارزیابی در مراکز طرف قرارداد

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 119)
آدرس ایمیل: a.taghinia@bonyansalamat.com

خانم آزاده تقی نیا
کارشناس صدور قرارداد با دندانپزشکان

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 135)
آدرس ایمیل: p.karimmanesh@bonyansalamat.com

آقای پژمان کریم منش
کارشناس ارزیابی در مراکز طرف قرارداد

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 117)
آدرس ایمیل: e.bakhtiari@bonyansalamat.com

خانم الهام بختیاری
کارشناس خسارت

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 107)
آدرس ایمیل: h.najafi@bonyansalamat.com

خانم حمیده نجفی
کارشناس خسارت

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 117)
آدرس ایمیل: s.soltani@bonyansalamat.com

خانم سارا سلطانی
کارشناس خسارت

اطلاعات بیشتر

شماره تماس مستقیم: 43316-021 (داخلی 110)
آدرس ایمیل: m.karimi@bonyansalamat.com

آقای معین کریمی
کارشناس خسارت
شبکه های اجتماعی