شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

تعرفه دندانپزشکی در کلیه استان ها در سال 1400

تعرفه خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه بنیان سلامت پاسارگاد مربوط به کلیه استان ها در سال 1400


اعضا محترم شرکت بنیان سلامت جهت هرگونه درخواست تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، می بایست از طریق اپلیکیشن بنیان سلامت (دندونت) اقدام نمایند. جهت دانلود و ورود به اپلیکیشن تعیین وقت بر روی لینک زیر کلیک نمایید و یا میتوانید اپلیکیشن بنیان سلامت را از کافه بازار دانلود و نصب نمایید:

چنانچه امکان استفاده از اپلیکیشن برای عضو مقدور نمی باشد برای مشاوره و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، با شماره تلفنهای مرکز پشتیبانی به شرح زیر تماس بگیرید:
تلفن پشتیبانی در ساعات اداری: 43316-021
تلفن 24 ساعته پشتیبانی شهرستانها: 6139696-0901

ردیف بخش معاینه و تشخیص سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
101 ویزیت و طرح درمان 648,000 64,800 129,600 194,400 324,000 984,000 98,400 196,800 295,200 492,000
102 رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ 502,000 50,200 100,400 150,600 251,000 502,000 50,200 100,400 160,600 251,000
ردیف بخش جراحی فک و صورت سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
201 کشیدن دندان قدامی 2,140,000 214,000 428,000 642,000 1,070,000   2,720,000 272,000 544,000 816,000 1,360,000
202 کشیدن دندان خلفی 2,700,000 270,000 540,000 810,000 1,350,000 3,440000 344,000 688,000 1,032,000 1,720,000
203 کشیدن دندان عقل معمولی 3,160,000 316,000 632,000 948,000 1,580,000 3,920,000 392,000 784,000 1,176,000 1,960,000
204 جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم 5,440,000 544,000 1,088,000 1,632,000 2,720,000 7,940,000 794,000 1,588,000 2,382,000 2,970,000
205 جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت 8,760,00 876,000 1,752,000 2,628,000 4,380,000 12,780,000 1,278,00 2,556,000 3,834,000 6,390,000
206 آلوئولوپلاسی نیم فک 4,480,000 448,000 896,000 1,344,000 2,240,000 6,460,000 646,000 1,292,000 1,938,000 3,230,000
207 عمیق کردن وستیبول نیم فک 7,440,000 744,000 1,488,000 2,232,000 3,720,000 11,480,000 1,148,000 2,296,000 3,444,000 5,740,000
208 فرنکتومی 3,800,000 380,000 760,000 1,140,000 1,900,000 5,560,000 556,000 1,112,000 1,668,000 2,780,000
209 تومورهای کوچک و یا کیست های داخل استخوانی 7,360,000 736,000 1,472,000 2,208,000 3,680,000 11,440,000 1,144,000 2,288,000 3,432,000 5,720,000
210 بازکردن آبسه داخل دهان 1,620,000 162,000 324,000 486,000 810,000 1,960,000 196,000 392,000 588,000 980,000
211 درمان درای ساکت هر جلسه 1,020,000 102,000 204,000 306,000 510,000 1,020,000 102,000 204,000 306,000 510,000
212 بخیه 960,000 96,000 192,000 288,000 480,000 960,000 96,000 192,000 288,000 480,000
213 اکسپوز کردن دندان 6,520,000 652,000 1,304,000 1,956,000 3,260,000 9,360,000 936,000 1,872,000 2,808,000 4,680,000
214 آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) 5,740,000 574,000 1,148,000 1,722,000 2,870,000 8,400,000 840,000 1,680,000 2,520,000 4,200,000
215 بیوپسی از نسج نرم 4,280,000 428,000 856,000 1,284,000 2,140,000 6,280,000 628,000 1,256,000 1,884,000 3,140,000
216 بیوپسی از نسج سخت 6,460,000 646,000 1,292,000 1,938,000 3,230,000 9,360,000 936,000 1,872,000 2,808,000 4,680,000
ردیف بخش ترمیمی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
301 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 4,120,000 412,000 824,000 1,236,000 2,060,000 5,220,000 522,000 1,044,000 1,566,000 2,610,000
302 ترمیم آمالگام دو سطحی 4,960,000 496,000 992,000 1,488,000 2,480,000 6,260,000 626,000 1,252,000 1,878,000 3,130,000
303 ترمیم آمالگام سه سطحی 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000 6,830,000 683,000 1,366,000 2,049,000 3,415,000
304 ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج 4,660,000 466,000 932,000 1,398,000 2,330,000 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 3,000,000
305 ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه 5,340,000 534,000 1,068,000 1,602,000 2,670,000 6,800,000 680,000 1,360,000 2,040,000 3,400,000
306 ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 5,860,000 586,000 1,172,000 1,758,00 2,930,000 7,520,000 752,000 1,504,000 2,256,000 3,760,000
307 بیلداپ تاج آمالگام 6,120,000 612,000 1,224,000 1,836,000 3,060,000 7,820,000 782,000 1,564,000 2,346,000 3,910,000
308 بیلداپ تاج کامپوزیت 6,640,000 664,000 1,328,000 1,992,000 3,320,000 8,420,000 842,000 1,684,000 2,526,000 4,210,000
309 پین داخل عاج و کانال هر عدد 880,000 88,000 176,000 264,000 440,000 880,000 88,000 176,000 264,000 440,000
310 اسپیلینت کامپوزیت هردندان 1,660,000 166,000 332,000 498,000 830,000 2,140,000 214,000 428,000 642,000 1,070,000
ردیف بخش اطفال سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
601 پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 1,218,000 121,800 243,600 365,400 609,000 17,240,000 1,724,000 3,448,000 5,172,000 8,620,000
602 پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه 12,80,000 1,268,000 2,536,000 3,804,00 6,340,000 18,340,000 1,834,000 3,668,000 5,502,000 9,170,000
603 پلاک فضا نگهدارنده متحرک هر فک 11,660,000 1,166,000 2,232,000 3,498,000 5,830,000 16,460,000 1,646,000 3,292,000 4,938,000 8,230,000
604 روکش استیل ضد زنگ (s.s.c) 5,920,000 592,000 1,184,000 1,776,000 2,960,000 7,420,000 742,000 1,484,000 2,226,000 3,710,000
605 کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی) 1,630,000 163,000 326,000 489,000 815,000 2,100,000 210,000 420,000 630,000 1,050,000
606 کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی) 2,100,000 210,000 420,000 630,000 1,050,000 2,600,000 260,000 250,000 780,000 1,300,000
607 پالپوتومی دندان شیری 2,320,000 232,000 464,000 696,000 1,160,000 3,020,000 302,000 604,000 906,000 1,510,000
608 فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک 1,860,000 186,000 372,000 558,000 930,000 2,300,000 230,000 460,000 690,000 1,150,000
609 فیشور سیلنت هر دندان 2,900,000 290,000 580,000 870,000 1,450,000 3,700,000 370,000 740,000 1,110,000 1,850,000
610 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 4,700,000 470,000 940,000 1,410,000 2,350,000 5,860,000 586,000 1,172,000 1,758,000 2,930,000
611 ترمیم آمالگام دو سطحی 5,620,000 562,000 1,124,000 1,686,000 2,810,000 7,020,0000 702,000 1,404,000 2,106,000 3,510,000
612 ترمیم آمالگام سه سطحی 6,120,000 612,000 1,224,000 1,836,000 3,060,000 7,660,000 766,000 1,532,000 2,298,000 3,830,000
613 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 5,100,000 510,000 1,020,000 1,530,000 2,550,000 6,400,000 640,000 1,280,000 1,920,000 3,200,000
614 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 5,800,000 580,000 1,160,000 1,740,000 2,900,000 7,400,000 740,000 1,480,000 2,220,000 3,700,000
615 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 6,380,000 638,000 1,276,000 1,914,000 3,190,000 8,100,000 810,000 1,620,000 2,430,000 4,050,000
616 استریپ هر دندان 1,160,000 116,000 232,000 348,000 580,000 1,680,000 168,000 336,000 504,000 840,000
617 پالپکتومی دندان قدامی 3,260,000 326,000 652,000 978,000 1,630,000 4,160,000 416,000 832,000 1,248,000 2,080,000
618 پالپکتومی دندان خلفی 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000 5,680,000 568,000 1,136,000 1,704,000 2,840,000

ردیف بخش درمان ریشه (اندو) سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
401 پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی ) 2,200,000 220,000 440,000 660,000 1,100,000 2,760,00 276,000 552,000 828,000 1,380,000
402 درمان ریشه یک کانال 5,640,000 564,000 1,128,000 1,692,000 2,820,000 7,020,000 702,000 1,404,000 2,106,000 3,510,000
403 درمان ریشه دو کانال 8,440,000 844,000 1,688,000 2,532,000 4,220,000 10,520,000 1,052,000 2,104,000 3,156,000 5,260,000
404 درمان ریشه سه کانال 11,840,000 1,184,000 2,368,000 3,552,000 5,920,000 14,720,000 1,472,000 2,944,000 4,416,000 7,360,000
405 درمان ریشه چهار کانال 13,420,000 1,342,000 2,684,000 4,026,000 6,710,000 16,640,000 1,664,000 3,328,000 4,992,000 8,320,000
406 درمان ریشه یک کاناله دندان 7 5,900,000 590,000 1,80,000 1,770,000 2,950,000 7,360,000 736,000 1,472,000 2,208,000 3,680,000
407 درمان ریشه دو کاناله دندان 7 8,640,000 864,000 1,728,000 2,592,000 4,320,000 10,720,000 1,720,000 2,144,000 3,216,000 5,360,000
408 درمان ریشه سه کاناله دندان 7 12,400,000 1,240,000 2,480,000 3,720,000 6,200,000 15,400,00 1,540,000 3,080,000 4,620,000 7,700,000
409 درمان ریشه چهارکاناله دندان 7 14,120,000 1,412,000 2,824,000 4,236,000 7,060,000 17,540,000 1,754,000 3,508,000 5,262,000 8,770,000
410 درمان ریشه یک کاناله دندان 8 6,480,000 648,000 1,296,000 1,944,000 3,240,000 8,084,000 804,000 1,608,000 2,412,000 4,020,000
411 درمان ریشه دو کاناله دندان 8 9,500,000 950,000 1,900,000 2,850,000 4,750,000 11,740,000 1,174,000 2,348,000 3,522,000 5,870,00
412 درمان ریشه سه کاناله دندان 8 13,440,000 1,344,000 2,688,000 4,032,000 6,720,000 16,640,000 1,664,000 3,328,000 4,992,000 8,320,000
413 درمان ریشه چهارکاناله دندان 8 15,320,000 1,532,000 3,64,00 4,596،000 7،660،000 19,040,000 1,904,000 3,808,000 5,712,000 9,520,000
414 درمان مجدد یک کانال 6،520،000 652،000 1،304،000 1،956،000 3،260،000 9,380,000 938,000 1,876,000 2,814,000 4,690,000
415 درمان مجدد دو کانال 9،840،000 984،000 1،968،000 2،952،000 4،920،000 13,940,000 1,394,000 2,788,000 4,182,000 6,970,000
416 درمان مجدد سه کانال 14،080،000 1،408،000 2،816،000 4،224،000 7،040،000 19,720,000 1,972,000 3,944,000 5,916,000 9,860,000
417 درمان مجدد چهار کانال 16,160,000 1,616,000 3,232,000 4,848,000 8,080,000 22,640,000 2,264,000 4,528,000 6,792,000 11,320,000
418 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 7,100,000 710,000 1,420,000 2,130,000 3,550,000 9,960,000 996,000 1,992,000 2,988,000 4,980,000
419 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 10,740,000 1,074,000 2,148,000 3,222,000 5,370,000 14,920,000 1,492,000 2,984,000 4,476,000 7,460,000
420 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 14,900,000 1,490,000 2,980,000 4,470,000 7,450,000 20,800,000 2,080,000 4,160,000 6,240,000 10,400,000
421 درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 7 17,000,000 1,700,000 3,400,000 5,100,000 8,500,000 24,140,000 2,414,000 4,828,000 7,242,000 12,070,000
422 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 7,780,000 778,000 1,556,000 2,334,000 3,890,000 10,880,000 1,088,000 2,176,000 3,264,000 5,440,000
423 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 11,800,000 1,180,000 2,360,000 3,540,000 5,900,000 16,720,000 1,672,000 3,344,000 5,016,000 8,360,000
424 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 16,140,000 1,614,000 3,228,000 4,842,000 8,070,000 22,340,000 2,234,000 4,468,000 6,702,000 11,170,000
425 درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 8 18,400,00 1,840,000 3,680,000 5,520,000 9,200,000 25,500,000 2,550,000 5,100,000 7,650,000 12,750,00
426 رزکسیون و رتروگرید یک ر یشه 10,180,000 1,018,000 2,036,000 3,054,000 5,090,000 14,186,000 1,418,600 2,837,200 4,255,800 7,093,000
427 رزکسیون و رتروگرید دو ریشه 13,240,000 1,324,000 2,648,000 3,972,000 6,620,000 18,320,000 1,832,000 3,664,000 5,496,000 9,160,000
428 رزکسیون رتروگرید دندان سه ریشه 15,000,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000 20,540,000 2,054,000 4,108,000 6,162,000 10,270,000
429 اپکسوژنزیس هر دندان 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 6,700,000 670,000 1,340,000 2,010,000 3,350,000
430 اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) 9,060,000 906,000 1,812,000 2,718,000 4,530,000 12,720,000 1,272,000 2,544,000 3,816,000 6,360,000
431 درمان پرفوراسیون با MTA 5,120,000 512,000 1,024,000 1,536,000 2,560,000 7,120,000 712,000 1,424,000 2,136,000 3,560,000
ردیف بخش پروتز سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
701 دست دندان مصنوعی دو فک 60,000,000 6,000,000 12,000,000 18,000,000 30,000,000 86,000,000 8,600,000 17,200,000 25,800,000 43,000,000
702 نیم دست دندان مصنوعی یک فک 34,000,000 3,400,000 6,800,000 10,200,000 17,000,000 50,000,00 5,000,000 10,000,000 15,000,000 25,000,0000
703 پلاک کروم کبالت هر فک 40,000,000 4,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 62,000,000 6,200,000 12,400,000 18,600,000 31,000,000
704 پارسیل آکریلی تا 5 دندان 13,200,000 1,320,000 2,640,000 3,960,000 6,600,000 19,600,000 1,960,000 3,920,000 5,880,000 9,800,000
705 به اذا هر دندان اضافه 1,340,000 134,000 268,000 402,000 670,000 2,000,000 200,000 400,000 600,000 1,000,000
706 پست ریختگی 7,600,000 760,000 1,520,000 2,280,000 3,800,000 9,440,000 944,000 1,888,000 2,832,000 4,720,000
707 تعمیر پروتز شکسته هر فک 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000
708 ریلاین هر فک 5,600,000 560,000 1,120,000 1,680,000 2,800,000 8,240,000 824,000 1,648,000 2,472,000 4,120,000
709 ریبیس هر فک 7,620,000 762,000 1,524,00 2,286,000 3,810,000 11,400,000 1,140,000 2,280,000 3,420,000 5,700,000
710 پروتز ثابت هرواحد (PFM)(دندان پایه) 14,240,000 1,424,000 2,848,000 4,272,000 7,120,000 18,300,000 1,830,000 3,660,000 5,490,000 9,150,000
711 نایت گارد 10,760,000 1,076,000 2,152,000 3,228,000 5,380,000 10,760,000 1,076,000 2,152,000 3,228,000 5,380,000
712 روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 18,000,000 1,800,000 3,600,000 5,400,000 9,000,000 24,000,000 2,400,000 4,800,000 7,200,000 12,000,000
713 فایبرپست 8,720,00 872,0000 1,744,000 2,616,000 4,360,000 10,440,000 1,044,000 2,088,000 3,132,000 5,220,000
714 پروتز آکریلی تا 2 دندان 8,060,000 806,000 1,612,000 2,418,000 4,030,000 12,000,000 1,200,000 2,400,000 3,600,000 6,000,000
715 پروتز ثابت (PFM)(Pontic) هر واحد 11,600,000 1,160,000 2,320,000 3,480,000 5,800,000 14,800,000 1,480,000 2,960,000 4,440,000 7,400,000
716 خارج کرن روکش قدیمی 1,20,000 102,000 204,000 306,000 510,000 1,020,000 102,000 204,000 306,000 510,000
717 چسباندن روکش های قدیمی 952,000 95,200 190,400 285,600 476,000 952,000 95,200 19,400 285,600 476,00
718 خارج کردن بریج قدیمی 1,600,000 160,000 320,000 480,000 800,000 1,600,000 160,000 320,000 480,000 800,000
719 چسباندن بریج قدیمی 1,380,000 138,000 276,000 414,000 690,000 1,380,000 138,000 276,000 414,000 690,000
720 خارج کردن پین با پست 1,760,0000 176,000 352,000 528,000 880,000 1,760,000 176,000 352,000 528,000 880,000
721 روکش ثابت (Pontic) تمام پرسلن و یا زیر کونیوم 15,000,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000 19,000,000 1,900,000 3,800,000 5,700,000 9,500,000
ردیف بخش پریو( بیماری های لثه) سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
501 جرمگیری کامل هرفک (بزرگسال) 1,906,000 190,600 381,200 571,800 953,000 1,906,000 190,600 381,200 571,800 953,000
502 جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) 3,440,000 344,000 688,000 11,032,000 1,720,000 3,440,000 344,000 688,000 11,032,000 1,720,000
503 بروساژهر فک 400,000 40,000 80,000 120,000 200,000 400,000 40,000 80,000 120,000 200,000
504 فلپ نیم فک 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 4,650,000 13,440,000 1,344,000 2,688,000 4,032,000 6,720,000
440505 فلپ 1/6 دهان 7,760,000 776,000 1,552,000 2,328,000 3,880,000 11,300,00 1,130,000 2,260,000 3,390,000 5,650,000
506 پیوند لثه یک دندان 9,120,000 912,000 1,824,000 2,736,000 4,560,000 13,200,000 1,320,000 2,640,000 3,960,000 6,600,000
507 افزایش طول تاج همراه با فلپ 5,840,000 584,000 1,168,000 1,752,000 2,920,000 7,440,000 744,000 1,488,000 2,232,000 3,720,000
508 دیستال وج 4,000,000 400,000 800,000 1,200,000 2,000,000 5,820,000 582,000 1,164,000 1,746,000 2,910,000
509 همی سکشن و قطع ریشه 6,040,000 604,000 1,208,000 1,812,000 3,020,000 8,840,000 884,000 1,768,000 2,652,000 4,420,000

پوشش ایمپلنت، ارتودنسی و زیبایی جز پوشش های بیمه ای در صنعت بیمه تلقی نمی گردد و یچ یک از شرکت های بیمه ای در خصوص ایمپلنت دندان جهت مواردی که از قبل شروع بیمه نامه بیمه شده دارای دندان تخلیه شده در فک باشد پوشش بیمه ای ارائه نمی نمایند بنابراین شرکت بنیان سلامت پاسارگاد به جهت ارائه خدمات مطلوبتر به اعضا خود اینگونه خدمات را به صورت مازاد بر تعهدات مربوطه به شرح زیر ارائه می گردد.

تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف نوع محصول ایمپلنت قیمت تعرفه آزاد هر واحد مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک کشور سازنده
1 ITI Implant 73,000,000 58,000,000 15,000,000 سوئیس
2 Megagen Implant 56,500,000 41,500,000 15,000,000 آلمان/کره
3 Implantum Implant 56,500,000 41,500,000 15,000,000 کره
4 DIO Implant 56,500,000 41,500,000 15,000,000 کره
5 Dentis Implant 51,500,000 36,500,000 15,000,000 بلژیک/کره
6 CIS Implant 51,500,000 36,500,000 15,000,000 کره-آلمان
7 CMI Implant 51,500,000 36,500,000 15,000,000 کره

تبصره 1: مبالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بدون در نظر گرفتن جراحی های خاص از قبیل جراحی سینوس لیفت، پیوند لثه و پودر استخوان (پیوند استخوان) قبل از ایمپلنت می باشد. بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.
تبصره 2: مبالغ پرداختی بیمار، صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد.


تعرفه خدمات ارتودنسی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف شرح خدمات ارتودنسی قیمت تعرفه آزاد ارتودنسی مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک
1 ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان 40,000,000 26,000,000 14,000,000
2 ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده ) 60,000,000 42,000,000 18,000,000
3 ارتودنسی ثابت دو فک(بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده) 130,000,000 96,000,000 34,000,000
تعرفه خدمات زیبایی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف شرح خدمات زیبایی مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد
1 کامپوزیت لامینت ونیر 5,000,000
2 بیلیچینگ هر فک 7,500,000
3 کاشت نگین ساده 2,000,000
4 لمینت سرامیکی 15,000,000
شبکه های اجتماعی